Fundusze europejskie

Oferta Instytutu w zakresie funduszy europejskich

Od 2003 r. z sukcesami pozyskujemy środki finansowe z funduszy europejskich na projekty badawczo-rozwojowe, innowacyjne, inwestycyjne, szkoleniowe i z budowania kapitału ludzkiego
- w 2004 r. Instytut uzyskał akredytację PARP na działalność doradczą w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw,
- zrealizowaliśmy wiele projektów w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 (programy POIG – Innowacyjna Gospodarka, POKL- Kapitał Ludzki i inne),

Obecnie prowadzimy działania w ramach nowej perspektywy 2014-2020.

Oferta w zakresie pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich:
• doradztwo w zakresie wyboru funduszy pomocowych (wyszukiwanie programów operacyjnych i konkursów, odpowiadających potrzebom przedsiębiorstwa),
• opracowywanie dokumentacji do złożenia wniosku o uzyskanie bezzwrotnej pomocy (dotacji),
• monitorowanie procesu rozpatrywania złożonych wniosków o dotacje,
• odpowiedzialne zarządzanie projektami po uzyskaniu dotacji (poprzez m.in. przygotowywanie dokumentacji rozliczeniowej, realizacje wymogów dot. zasady konkurencyjności i promocji, współpraca przy kontrolach podczas trwania projektów).


INFORMACJA O REALIZOWANYCH PROJEKTACH


PROJEKT: „Młodzi bliżej rynku pracy – kształcenie zawodowe elektroników i informatyków”

Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. wraz z Partnerami:– Miastem st. Warszawa/Dzielnica Wola i Żoliborz, Regenersis (Warsaw) Sp. z o.o. i Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. w okresie od 01.06.2017 do 31.10.2018 r. realizuje projekt „Młodzi bliżej rynku pracy – kształcenie zawodowe elektroników i informatyków” w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Cel główny i oczekiwane efekty projektu:
Wzrost wiedzy i umiejętności dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy w zawodach elektronik i informatyk u 200 uczennic i uczniów z 2 szkół woj. mazowieckiego tj. Technikum Elektronicznego Nr 1 z Zespołu Szkół Nr 36 im M.Kasprzaka i Technikum Elektronicznego Nr 3 z Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul.gen.Zajączka w Warszawie.
Całkowita wartość projektu: 1 850 927,35 zł
Wysokość dofinansowania: 1 665 834,62 zł
Planowane działania:
1/ specjalistyczne zajęcia z zakresu:
a) techniki światłowodowej;
b) techniki druku 3D;
c) symulacji procesów elektronicznych;
2/ zajęcia uzupełniające wiedzę i z rozwijania kompetencji miękkich;
3/ staże zawodowe.
Ponadto projekt obejmuje zakup doposażenia dla szkolnych pracowni i organizację imprezy pn „Bliżej rynku pracy”.
Pełna informacja dostępna jest w biurze Projektu przy ul.Stępińskiej 22/30 lokal 201 (siedziba Instytutu).


PROJEKT: „Młodzi bliżej rynku pracy – dzięki szkoleniom zawodowym i stażom”

Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. wraz z Partnerem: Powiatem Ostródzkim realizuje w okresie od 1.09.2017r. do 30.09.2019r. projekt „Młodzi bliżej rynku pracy – dzięki szkoleniom zawodowym i stażom” w ramach Osi priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Cel główny i oczekiwane efekty projektu:
Podniesienie zdolności do zatrudnienia 80 uczniów z Technikum nr3 w Ostródzie poprzez organizację kursów wzmacniających kompetencje zawodowe ww. uczniów, szkolenia dla 16 nauczycieli w tym organizację studium podyplomowego dla 1 nauczyciela oraz poprzez zrealizowanie staży zawodowych związanych z kursami dla uczniów biorących udział w projekcie i 4 nauczycieli
Całkowita wartość projektu: 942 957,75 zł
Wysokość dofinansowania: 842 261,97 zł
Planowane działania:
1/ Pogłębione diagnozowanie i wsparcie uczniów biorących udział w projekcie pod kątem uzupełnienia ich kwalifikacji / umiejętności zawodowych i kompetencji miękkich niezbędnych na rynku pracy.
2/Specjalistyczne zajęcia z zakresu:
a) programowania sterowników typu PLC do obsługi automatyki w nowoczesnych kotłowniach;
b) kurs na uprawnienia grupy G2-enrgetyki cieplnej;
c) diagnostyka pojazdów w praktyce oraz diagnostyka instalacji i urządzeń elektrycznych;
d/ transmisja cyfrowa w pojazdach, sieć CAN - jej diagnostyka oraz układy Centralnej Elektroniki;
e/ kurs na uprawnienia elektryczne SEP klasy "E" do 1kV;
f/ kurs IT Essentials PC Hardware and Software;
g/ kurs VLOS (Visual Line Of Sight)
h/ szkolenie z branżowego zawodowego języka angielskiego;
i/ obsługa oprogramowania LabView i Multisim z kartą NI Elvis;
j/ szkolenie Autodesk Inventor;
k/ studia podyplomowe, kierunek informatyka przemysłowa.
3/ Staże zawodowe związane z tematyką ww. szkoleń i kursów.
Ponadto projekt obejmuje zakup doposażenia dla szkolnych pracowni.
Pełna informacja dostępna jest w Biurze Projektu w Technikum nr3 w Ostródzie.


PROJEKT: „Kształceni dla gospodarki 4.0”

Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. wraz z Partnerem: Gminą Miastem Koszalin realizuje w okresie od 1.01.2018r. do 30.09.2019r. projekt pn. „Kształceni dla gospodarki 4.0” w ramach Osi priorytetowej RPZP.08 Edukacja, Działania RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Cel główny i oczekiwane efekty projektu:
Podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów z Zespołu Szkół nr 9 w Koszalinie w okresie realizacji projektu poprzez:
1) Zajęcia specjalistyczne z nowoczesnej elektroniki i informatyki zakończone certyfikatami powiązane z profilem kształcenia i wybrane przy udziale pracodawców.
2) Program doradztwa edukacyjno-zawodowego rozwijającego umiejętności miękkie niezbędne na rynku pracy.
3) Staże zawodowe dla 100 uczniów w ramach współpracy z firmami z województwa zachodnio-pomorskiego.
4) Nowoczesne doposażenie bazy dydaktycznej szkoły konsultowane ze środowiskiem pracodawców odzwierciedlające naturalne warunki pracy, zgodne z podstawą programową kształcenia na kierunkach występujących w szkole.
5) Aktualizację wiedzy i doskonalenie umiejętności i kompetencji 2nauczycieli przedmiotów zawodowych w postaci szkoleń z IPC i CISCO.
Całkowita wartość projektu: 1 722 635,70 zł
Wysokość dofinansowania: 1 550 372,13zł
Planowane działania:
1. Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności przez uczniów/ce i nauczycieli:
a) Zajęcia z zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej(IPC)
b) Teoretyczna i praktyczna wiedza z technologii oraz rozwiązań sieciowych CISCO ICND 1
c) Doradztwo indywidualne dla uczniów biorących udział w projekcie
2. Organizacja staży zawodowych związanych z tematyką szkoleń w projekcie.
Ponadto projekt obejmuje zakup doposażenia dla szkolnych pracowni.
Pełna informacja dostępna jest w Biurze Projektu w Zespole Szkół nr 9 w Koszalinie.

Ogłoszenia o przetargach

  • Warszawa, dn. 13 listopada 2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT


W zawiązku z realizacją projektu „Młodzi bliżej rynku pracy – dzięki szkoleniom zawodowym i stażom” Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na catering. Szczegółowe informacje w załączonym zbiorze PDF
Pobierz

  • Warszawa, dn. 30 października 2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT


W zawiązku z realizacją projektu „Młodzi bliżej rynku pracy – kształcenie zawodowe elektroników I informatyków” Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na catering. Szczegółowe informacje w załączonym zbiorze PDF
Pobierz

  • Warszawa, dn. 10 października 2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT


W zawiązku z realizacją projektu „Młodzi bliżej rynku pracy – kształcenie zawodowe elektroników I informatyków” Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert trenerów na realizację specjalistycznych kursów zawodowych z dziedziny symulacji procesów elektronicznych, techniki światłowodowej i techniki druku 3D w ramach ww. projektu.
Czytaj dalej
  • Warszawa, dn. 21 czerwca 2017 r.

WYBÓR OFERENTA


Informujemy, że zgodnie z zasadą konkurencyjności na Wykonawcę zamówienia w projekcie „Samouczące się algorytmy predykcyjne do logistyki i warunków konfekcjonowania dostaw” został wybrany Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ”.

  • Warszawa, dn. 9 czerwca 2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT


W zawiązku z realizacją projektu „Samouczące się algorytmy predykcyjne do logistyki i warunków konfekcjonowania dostaw” Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację prac badawczo-rozwojowych w ramach ww. projektu.

Czytaj dalej
  • Warszawa, dn. 21 grudnia 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT


W związku z realizacją projektu pn. „Innowacyjne usprawnienie skrinningu raka piersi: program szkoleniowo – edukacyjny dla osób z niepełnosprawnością wzrokową” Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. (IRE) zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie oprogramowania wspomagającego proces badań palpacyjnych rozpoznawania raka piersi.

Czytaj dalej

Kontakt

Adres

Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o.
ul. Stępińska 22/30
00-739 Warszawa

Email

Telefon

+48 22 851 03 06

NIP

524-040-86-48

REGON

010225843