O nas

Czym się zajmujemy

Instytut Rynku Elektronicznego (IRE) prowadzi działalność o charakterze badawczym, doradczym oraz szkoleniowym.

Od ponad 23 lat specjalizujemy się w szeroko pojętym sektorze elektronicznym (ICT) poprzez m.in. doradztwo, realizowane w oparciu o doświadczenie, głęboką wiedzę i bieżący monitoring tego rynku.

Niezależnie od branży zajmujemy się usługami w zakresie: szkoleń zawodowych, badań rynku, tworzenia studiów wykonalności i biznes planów, formułowania strategii działania przedsiębiorstw, analizy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw i badania ich otoczenia konkurencyjnego oraz pozyskiwania finansowania z funduszy europejskich na ich rozwój.

Instytut jest firmą członkowską Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji - KIGEIT

Jesteśmy instytucją szkoleniową zarejestrowaną w RIS pod nr 2.14/00494/2015.

Pobierz biuletyn informacyjny o Instytucie

Historia

Instytut został utworzony w kwietniu 1993r., jako wspólne przedsięwzięcie 3 podmiotów: Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki (obecnie „... i Telekomunikacji”), Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Elektronicznego Sprzętu Powszechnego Użytku (COBRESPU) oraz Instytutu Łączności. Podstawowym celem działalności Instytutu miała być integracja polskiego środowiska elektronicznego, które separując się od sektorowej polityki centralizmu sprzed roku 1980, często działało w odosobnieniu. Promowanie rzetelnych, ugruntowanych na rynku firm, o długofalowej strategii, działających w poszanowaniu konsumenta oraz zwalczanie szarej strefy - to kolejne cele działalności Instytutu. Realizując je Instytut w październiku 1993r. powołał „KLUB QS” - dobrowolne zrzeszenie dostawców sprzętu elektronicznego. Rola Klubu QS polegała na ochronie konsumentów przed nierzetelnymi dostawcami oraz krajowego rynku elektroniki przed nieuczciwą konkurencją i nielegalnym importem przez przyznawanie prawa członkom KLUBU do umieszczania na produktach promocyjnego znaku towarowego QS (hologram). Integracji środowiska i promowaniu branży służyły organizowane przez Instytut międzynarodowe konferencje, seminaria oraz spotkania istotne dla kontaktowania się polskich firm ze środowiskiem zagranicznych producentów czy też inwestorów. Nowa rzeczywistość gospodarcza będąca następstwem uwolnienia gospodarki od „sterowania odgórnego” ukazywała bariery rozwojowe branży elektronicznej, które w swojej działalności przełamywał Instytut. Zidentyfikowany brak wiedzy o sektorze, znajomości konkurencji oraz brak działalności marketingowej w polskiej branży elektronicznej spowodował działania w Instytucie prowadzące do uruchomienia badań rynkowych i cyklicznego wykonywania standardowych raportów o rynku audio-wideo i komputerowym. Zakres analiz szybko rozszerzono o rynki: telekomunikacyjny, podzespołów elektronicznych, a następnie sprzęt gospodarstwa domowego. Naturalnym rozszerzeniem oferty rynkowej Instytutu w oparciu o wykorzystanie nagromadzonej w wyniku badań, głębokiej, branżowej wiedzy stały się usługi doradcze. Obecnie główną osią działalności IRE jest propagowanie rozwoju potencjału wytwórczego sektora i poziomu kompetencji jego pracowników w wyniku finansowania tych działań z funduszy europejskich a także zarządzanie realizowanymi w tym celu projektami.

Kalendarium:

2015-2016 - realizacja projektów współfinansowanych z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020
2013-2015 - współpraca z KIGEiT przy realizacji projektu „Kino za Rogiem”
2012-2014 - realizacja projektów w zakresie edukacji szkolnej w partnerstwie z Urzędem m.st. Warszawy, UM Łodzi, Powiatem Zduńskowolskim;
2012-2014 - współpraca z KIGEiT przy wdrażaniu usługi „Zaufany Dostawca Europejski”
2010-2013 - udział w realizacji projektu "Wykorzystanie modeli scoringowych w zwiększaniu efektywności zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach"
2009-2010 - współrealizacja 2 - letniego programu „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Branży Elektronicznej”
2009 - wydanie opracowania „20-lecie elektroniki polskiej”
2008 - współrealizacja projektu dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Badanie chłonności funduszy oraz identyfikowalności pomocy unijnej w sektorze polskiego przemysłu elektronicznego”
2007 - wykonanie opracowania „Analiza Konkurencyjności Sektora Elektronicznego w Polsce” dla Ministerstwa Gospodarki
2007 - kontynuacja działań na rzecz wspierania działań polskich przedsiębiorstw w pozyskiwaniu funduszy unijnych w nowej perspektywie programowej 2007-2013.
2006-2008 - udział w 3 - letnim, międzynarodowym projekcie unijnym "Secure Force"
2006 - rozszerzenie akredytacji PARP na kolejne trzy programy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
2005 - modernizacja własnej bazy informatycznej oraz witryny internetowej z wykorzystaniem programów unijnych
2003/4 - uzyskanie akredytacji PARP w zakresie programów doradczych Phare2002 i 2003 oraz funduszy strukturalnych (SPO WKP)
2002 - współpraca z Min. Gospodarki przy opracowaniu „Strategii dla przemysłu elektronicznego do roku 2010”
1999 - nowa siedziba Instytutu (Stępińska 22/30)
1997 - opracowanie dla Rządu Polskiego polskiej propozycji uczestniczenia w ogólnoświatowym porozumieniu: Information Technology Agreement (ITA)
1996/7 - współudział w programie doradczym dla rządowego projektu: „Restrukturyzacja polskiego przemysłu elektronicznego”
1994-2000 - zorganizowanie corocznych spotkań firm elektronicznych „Forum Elektroniki”
1994 - wydanie I edycji raportów rynkowych
1993-1994 - zorganizowanie i prowadzenie Klubu QS („Quality System” - dobrowolnego zrzeszenia dostawców sprzętu elektronicznego)
1993 - utworzenie Instytutu (założyciele: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektronicznego Sprzętu Powszechnego Użytku, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki, Instytut Łączności)

Osiągnięcia

Ważniejsze pozycje w dorobku IRE:

1. Usługi konsultingowe i opracowania strategiczno-rynkowe dla instytucji rządowych

♦ Agencji Rozwoju Przemysłu (3-etapowy projekt: "Restrukturyzacja Polskiego Przemysłu Elektro nicznego” wspólnie z firmą Arthur D.Little International)
♦ Ministerstwa Gospodarki (analiza konkurencyjności sektora elektronicznego w Polsce, koncepcja przystąpienia Polski do światowego porozumienia ITA /Information Technology Agreement/, doradztwo przy formułowaniu dokumentu rządowego "Strategia dla przemysłu elektronicznego do 2010 / 2020 r.”
♦ Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych (PAIZ) w zakresie opracowań dot. przemysłu elektronicznego i elektrotechnicznego

2. Czynny udział doradczy w transformacji polskiego rynku telekomunikacyjnego

♦ wykonanie licznych dokumentacji przetargowych na świadczenie usług telekomunikacyjnych: lokalnych, międzystrefowych i UMTS

3. Organizacja konferencji krajowych i międzynarodowych, seminariów, misji handlowych

♦ "Elektroniczny Plener" organizowany corocznie w latach 1994-2000 wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji,
♦ I i II Międzynarodowa Konferencja Inwestycji Zagranicznych w Przemyśle Elektronicznym i Elektrotechnicznym w Polsce ; na zlecenie PAIZ,
♦ Merytoryczna i logistyczna organizacja misji handlowych w Polsce dla firm japońskich, izraelskich, amerykańskich i korporacji międzynarodowych (np. Panasonic, Philips)

4. Wykonanie dokumentacji wnioskowych na pozyskanie funduszy europejskich

♦ dla przedsiębiorstw i innych podmiotów (uczelni, szkół, organizacji pozarządowych): m.in. Politechniki Warszawskiej, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Przychodni Novum, Zespołu Szkół dla Dorosłych w Raciążu, Urzędu Miasta Łodzi, UM Olecko, UM Ostróda, Urzędu m.st. Warszawa i in.

5. Zarządzanie projektami funduszy europejskich

♦ samodzielnie i w partnerstwie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędem Miasta Łodzi, Powiatem Zduńskowolskim i in. (projekty własne i prowadzone na zlecenie przedsiębiorstw)

Rekomendacje

Klientami IRE są w większości przedsiębiorstwa elektroniczne i innowacyjne podmioty MŚP także z innych branż, jak również polskie i zagraniczne instytucje rządowe, samorządowe, międzynarodowe firmy konsultingowe, stowarzyszenia przedsiębiorców i inne organizacje pozarządowe m.in. z obszaru edukacji.
Współpracujemy z uczelniami, szkołami kształcenia ogólnego i zawodowego oraz ich organami prowadzącymi; zarówno z sektora publicznego jak i niepublicznego.
Instytut od daty utworzenia ściśle współpracuje z Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji [KIGEiT].

W gronie naszych klientów znaleźli się m.in.:

1. Organizacje międzynarodowe, rządowe i samorządowe
♦ Ministerstwo Gospodarki
♦ Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
♦ Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIIZ)
♦ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
♦ Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC)
♦ Japoński Ośrodek Handlu Zagranicznego (JETRO)
♦ Taipei Economic & Cultural Office
♦ Irlandzka Rada Handlu
♦ Electronic Industries Association of Japan (EIAJ)
♦ Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki Telekomunikacji (KIGEiT)
♦ International Development Center of Japan (IDCJ)
♦ International Trade Centre (przy WTO)
2. Firmy konsultingowe, banki
♦ Arthur D. Little International, Dusseldorf
♦ Coopers & Lybrand Polska
♦ Bank Handlowy Warszawa
♦ Cap Gemini Ernst & Young Polska
♦ CDM Grupy PeKaO S.A.
♦ Mc Kinsey & Company Poland
3. Polskie i zagraniczne firmy z branży elektronicznej, informatycznej i telekomunikacyjnej
♦ 7bulls.com
♦ Abakus
♦ Acnet
♦ Alcatel Polska
♦ Ammono
♦ AutoGuard
♦ Bezeq Izrael
♦ Canon Polska
♦ Cyfral Łódź
♦ Daewoo Electronics Poland
♦ DGT Gdańsk
♦ DSV Trading (Pioneer)
♦ Electronic Power & Market
♦ Elzab Zabrze
♦ Ericsson
♦ Exatel
♦ Europejska Grupa Doradcza
♦ Fabryka Kabli "Ożarów"
♦ General Electric
♦ Hewlett Packard Polska
♦ IBM Polska
♦ Initel Warszawa (Fujitsu)
♦ Itochu Corp.Japan
♦ Izo-Erg Gliwice
♦ JTT Wrocław
♦ KGHM Metale
♦ LG Electronics Polska (Goldstar)
♦ LORO
♦ Lucent Technologies (AT&T)
♦ Lukas Wrocław
♦ Medicomp Warszawa
♦ Mera Błonie
♦ Microdis
♦ Mikrotel Gdańsk
♦ Mitsui & Co.
♦ Nichimen Electronics Poland (Sharp)
♦ Nokia Polska Nortel Wrocław
♦ Nissho Iwai Corporation
♦ OCE Polska
♦ OKI Europe
♦ Panasonic Polska
♦ Philips Polska
♦ Philips Communication Systems, Netherlands
♦ Pilicka Telefonia
♦ Polar S.A.
♦ Polfer Warszawa
♦ Polkomtel, Plus GSM
♦ Polska Telefonia Cyfrowa (PTC), Era GSM
♦ Proelco Pruszcz Gdański
♦ RAAB Karcher
♦ RENEX
♦ Ricoh Polska
♦ Robert Bosch
♦ Samsung Corporation H.Q., Korea
♦ Schott Glas
♦ Schroder Polska
♦ SensorNet
♦ Siemens
♦ Sony Poland
♦ Tel-Energo
♦ Tele Danmark International
♦ Telefon 2000
♦ Telefonia Lokalna S.A.
♦ Telekomunikacja Polska S.A. (TP S.A.)
♦ Teletra-Komtrans S.A.
♦ Telkom-Telos Kraków
♦ Telpod Kraków
♦ Thomson Polkolor
♦ Thomson Polska
♦ Tonsil Września
♦ TP Invest
♦ US WEST Polska
♦ Veris Warszawa
♦ ZWUT Siemens
♦ WorldSpace Inc.

Wybrane rekomendacje:

1. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji [1], projekty POKL [2]
2. Ministerstwo Gospodarki
3. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
4. Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych
5. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
6. Japoński Ośrodek Handlu Zagranicznego (JETRO)
7. Panasonic
8. Pioneer
9. Acnet Sp. z o.o.
10. Electronic Power & Market Sp. z o.o.
11. Microdis Sp. z o.o.
12. Ammono Sp. z o.o.
13. AutoGuard S.A.
14. Sensor-Net Sp. z o.o.
15. Abakus Sp. z o.o.
16. Społeczne Towarzystwo Oświatowe
17. Zespół Szkół nr 36 im.M.Kasprzaka
18. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych
19. Samodzielne Koło Tereonowe STO
20. American Power Conversion Poland Sp. z o.o.
21.Eaton Power Quality S.A.
22. ITOCHU Corporation
23. Slican Sp. z o.o.