Witamy na Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o.
2016-09-28
Linki bloków
· O Instytucie
· Oferta raportów
· Info o rynku
· Projekty Unijne
· Kalendarium
· Kursy szkoleniowe
· Giełda współpracy
· Kontakt
· Mapa serwisu
· Badanie sektorowe
· Baza firm

Sklep Internetowy
Sklep internetowy IRE Sklep nieczynny - przepraszamy.

Administracja
· Użytkownicy

Zaloguj się
 


Problemy z logowaniem?

Rejestracja

Napisz do nas  

VIII Forum Gospodarcze TIME (2016)

Jak pokonać barierę innowacyjności?


Forum Gospodarcze TIME stanowi neutralną platformę do wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat rozwoju rynku nowych technologii w Polsce i na świecie. Co roku gromadzi 800 uczestników reprezentujących ponad 500 firm oraz przedstawicieli władzy ustawodawczej, wykonawczej, samorządowej, a także liczne środowiska naukowe. Organizator Forum – Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji reprezentuje przemysł ICT - innowacyjną część polskiej gospodarki prywatnej, która ponosi główne koszty dotowania kapitalizmu państwowego. Z inicjatywy członków Izby powstał Program Rozwoju Cyfrowego Infrastruktury i Przemysłu, którego celem jest monitorowanie działań organów Państwa i domaganie się faktycznej realizacji polityki przestawiania gospodarki na innowacyjne tory rozwoju. VIII Forum Gospodarcze TIME w całości poświęcone jest praktycznym aspektom innowacyjnego kierunku rozwoju, jakim jest cyfryzacja wszystkich sektorów gospodarki. Główne zagadnienia Forum:
1. Innowacyjna transformacja systemu zasilania gospodarki – spójny program cyfrowego kierunku energetyki systemowej, obywatelskiej i budownictwa.
2. Jednolity rynek cyfrowy – szansa i wyzywania ekonomiczno-społeczne.
3. Cyfrowo zintegrowany kierunek rozwoju infrastruktury technicznej.
4. Spójność polityki gospodarczej w zakresie B+R+I ze strategią innowacyjnego rozwoju.

Więcej informacji o Forum na stronie fgtime.org.pl
Pozyskiwanie dofinansowania z nowej perspektywy funduszy unijnych 2014-2020 – zapraszamy do współpracy

W obecnej chwili coraz więcej uruchamianych jest konkursów w ramach Programów Operacyjnych funkcjonujących w nowej perspektywie funduszy unijnych 2014-2020. Dla przedsiębiorców duże znaczenie mają konkursy prowadzone w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Realizowane są ogólnopolskie nabory dla przedsiębiorców na prace B+R (Działanie 1.1 POIR –konkursy ogłoszone przez NCBiR, Poddzialania 1.1.1 - „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” oraz 1.1.2 - „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej / demonstracyjnej”), czy też na wdrożenie prac B+R ( konkurs PARP z Działania 3.2.1 POIR - Badania na rynek). W regionach natomiast uruchamiane są kolejne konkursy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) dotyczące m.in. realizacji różnego typu szkoleń, z których mogą skorzystać pracownicy przedsiębiorstw.
Instytut zaprasza wszystkie podmioty, nie tylko z rynku elektronicznego, do współpracy przy wyszukiwaniu właściwych dotacji i sporządzania wniosków o dofinansowanie i pozostałej niezbędnej dokumentacji (biznes plany itp.)
Projekty unijne IRE

Od 3 kwartału 2014r. IRE realizuje projekty dofinansowane z funduszy unijnych. Projekty mają na celu wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Więcej szczegółów znajduje się w zakładce: „Projekty unijne”.
Biuletyn elektroniczny

IRE na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji wydaje kwartalnie aktualizowaną informację o rynku elektronicznym w Polsce. W maju 2014 został wydany nr 1/2014 ww. biuletynu. Według zawartych tam informacji w sektorze prowadzi działalność 6881 przedsiębiorstw produkcyjnych, których przeważającą większość (ponad 91%) stanowią mikro-przedsiębiorstwa do 9 pracowników. Przeciętne zatrudnienie w roku 2013 zachowało trend spadkowy i wyniosło 48,3 tys. osób. Produkcja sprzedana wyniosła 31,2 mld zł.
Finansowanie 2014-2020 -> PO WER

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Aktualnie (wrzesień - październik) trwają spotkania konsultacyjne dotyczące precyzowania zapisów projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój będącego bazą finansowania na lata 2014 do 2020. Program powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

Więcej: (PO WER)
Narodowa Strategia Spójnoości

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 - stan na 4 sierpnia 2013 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 4 sierpnia 2013 r. złożono 270,7 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 552,1 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 87 287 umów o dofinansowanie na kwotę 359,1 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 247,6 mld zł, co stanowi 87,3 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 221 mld zł, a w części dofinansowania UE 156,5 mld zł.
Nabór wniosków do działania 4.4 PO IG w roku 2013


POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ogłasza I w 2013 r. r. rundę aplikacyjną konkursu projektów
w ramach Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013

    

Czytaj więcej...

KIGEiT obchodzi jubileusz XX-lecia istnienia!

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji obchodzi jubileusz XX-lecia swojego istnienia.
Temu wydarzeniu poświęcona była uroczysta gala, która odbyła się na zakończenie V Forum Gospodarczego Time 2013.

    

Czytaj więcej...


Co dla przedsiębiorców w 2013 r.?


W 2013 roku przedsiębiorcy będą mieli szansę skorzystać ze środków unijnych w siedmiu programach
regionalnych i Programie Innowacyjna Gospodarka. Wspierane będą m.in. inwestycje o wysokim
potencjale innowacyjnym oraz projekty z zakresu e-biznesu i ochrony własności przemysłowej.
Informacje o dotychczasowych efektach wsparcia dla firm i planach na 2013 r. przedstawiła
wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel podczas konferencji:
„Polscy przedsiębiorcy w 2013r. Czas próby dla zielonej wyspy”.

    

Czytaj więcej...


Modele scoringowe – czyli ocena ryzyka w przedsiębiorstwie.

logo--1.jpg

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza przedsiębiorstwa do współpracy
w projekcie pt. „Wykorzystanie modeli scoringowych, w celu zwiększenia efektywności zarządzania ryzykiem
w przedsiębiorstwach, w oparciu o doświadczenia z bankowości”, którego część badawcza
rozpoczęła się 1 kwietnia 2010 roku.Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG 2007-13), działanie 5.2 - Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym.


Realizacja projektu przewidziana jest na okres 3 lat (do 31.03.2013r).

    

Czytaj więcej...

Analiza wykorzystania funduszy unijnych na lata 2007-2013

Fundusze strukturalne stanowią finansowe instrumenty polityki strukturalnej realizowanej przez Unię Europejską.
W perspektywie finansowej 2007 - 2013 do funduszy strukturalnych zalicza się Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
i Europejski Fundusz Społeczny.

Na podstawie danych Komisji Europejskiej dotyczących wykorzystania funduszy unijnych
na lata 2007-2013, opublikowanych w lutym 2011 r. można stwierdzić, że Polska jest zdecydowanym liderem w ich wdrażaniu.

    

Czytaj więcej...

Druga runda w 2011 r. naboru wniosków do Działania 1.4 z PO IG (2007-2013)

Instytut Rynku Elektronicznego opracowuje aktualnie projekty wniosków z PO IG

działanie 1.4 Wspieranie projektów celowych.

    

Czytaj więcej...

Zakończenie realizacji projektu „ Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw branży elektronicznej”

Instytut Rynku Elektronicznego na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji brał udział w realizacji ogólnopolskiego projektu szkoleniowego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw branży elektronicznej" (akronim WKPBE). Projekt był skierowany do właścicieli i pracowników firm MMŚP działających w sektorach elektroniki, informatyki i telekomunikacji oraz firm działających na rzecz tych branż.

    

Czytaj więcej...

Usługa SZOK – czyli podniesienie produktywności małych i średnich przedsiębiorstw przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Projekt SZOK - „System Zarządzania Obiegiem Korespondencji dla MMSP” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG 2007 - 2013, w ramach działania 5.2 - Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym.


Usługa SZOK jest bazą wiedzy udostępnianą jako e-usługa za pośrednictwem internetu, wspierającą właścicieli i osoby zarządzające małymi i średnimi firmami w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwami. Usługa SZOK jest przewodnikiem działania firmy, szczególnie polecanym dla firm młodych i nowo powstających. Wpływa na wzrost efektywności każdej firmy zwiększając jej konkurencyjność na rynku.

    

Czytaj więcej...

II okres finansowania w ramach Funduszy Unijnych

Rysunek_1.jpg
Dzień 30 kwietnia 2009r. w zasadzie należy traktować jako datę zamknięcia pierwszego naboru wniosków w ramach programów operacyjnych.    

Czytaj więcej...

KIGEiT ma 15lat!

244.jpg
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) działa już na naszym rynku 15 lat.
Z tej okazji dnia 29 stycznia 2008 roku w salach Zamku Królewskiego w Warszawie blisko 300 osób brało udział w uroczystościach uświetniających tę rocznicę.

Instytut Rynku Elektronicznego został tam uhonorowany wyróżnieniem za szczególne współdziałanie w tworzeniu korzystnych warunków rozwoju sektora elektronicznego i telekomunikacyjnego w Polsce oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych Izby w tym zakresie.

Wyróżnienie odebrał Robert Uklański - Prezes Zarządu IRE.

Nasze opracowania

W dziale „Oferta” systematycznie pojawiają się nasze opracowania na temat polskiego rynku elektronicznego. Chcąc dysponować aktualną i usystematyzowaną wiedzą na temat sektorów w jakich wykonujemy badania koniecznym jest stałe odwiedzanie tej zakładki na naszej stronie.

SYSTEM INFORMACJI KONSUMENCKIEJ - INFOTEKA

Federacja Konsumentów na swojej stronie umieściła bazę projektu "INFOTEKA" – elektronicznego narzędzia przeznaczonego dla użytkowników urządzeń elektronicznych. Celem ww projektu jest wspomaganie decyzji zakupowych użytkowników sprzętu elektronicznego poprzez prezentację technicznych i użytkowych cech artykułów tego segmentu rynkowego.
Aktualnie dostępne są informacje dla trzech segmentów AGD, Komputery oraz RTV.

W projekcie udział biorą eksperci z Instytutu Rynku Elektronicznego oraz Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki
i Telekomunikacji.

Link do zasobów -

FIRMY Z SEGMENTU MSP!!! - EUROPROJEKT „SECURE-FORCE”.

SF.gif

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) zaprasza zainteresowane przedsiębiorstwa (spełniające kryteria przynależności do MSP) do udziału w ogólnoeuropejskim projekcie o nazwie SECURE-FORCE.

Projekt ma na celu wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw działających w szeroko rozumianej sferze bezpieczeństwa w sektorach ochrony osób, mienia oraz w szczególności w technologiach ICT (sieci komputerowe, telekomunikacyjne, dostęp do internetu, ochrona baz danych itp.).
    

Czytaj więcej...

IRE w procesie podnoszenia konkurencyjności MSP.

Warsztaty.JPG
16 maja 2007 roku spotkaniem w firmie Kimball Electronics Poland w Poznaniu Instytut Rynku Elektronicznego zakończył serię szkoleń dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw sektora elektronicznego z zakresu nawiązywania kontaktów i organizacji współpracy pomiędzy MSP oraz dużymi przedsiębiorcami. Spotkania w formie warsztatów organizowane były wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji oraz przedsiębiorstwem WYG International. W ramach serii, od początku roku 2007, odbyło się pięć wyjazdowych sesji szkoleniowych. Uczestniczący w spotkaniach przedstawiciele MSP korzystali z 80% dofinansowania w ramach unijnego projektu "Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw branży elektronicznej" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ponadto chcielibyśmy podziękować niniejszym firmom za pomoc w organizacji, udostępnienie materiałów i delegowanie prezenterów do naszych szkoleń:
    1. Flextronics International Poland Sp. z o.o.
    2. Jabil Circuit Poland Sp. z o.o.
    3. Kimball Electronics Poland Sp. z o.o.
    4. LG Electronics Sp. z o.o.
    5. Philips Lighting Poland S.A.
Rynek elektroniki użytkowej w Europie Zachodniej.

Rynek_CE_EU_West.jpg
Według analiz EITO, „płaskie” (tj. LCD, plazmowe) telewizory oraz konsole gier przyczynią się do dalszego wzrostu sektora elektroniki użytkowej (Consumer Electronics - CE) rynku europejskiego. Rynek Zachodniej Europy odnotował w 2006 roku 9,2 procentowy wzrost obrotów w tym 18% przyrost w zakresie produktów cyfrowych zbliżając się do kwoty 60 miliardów Euro. Najlepiej sprzedają się „płaskie” telewizory (57% przyrostu), konsole gier (38%) oraz odtwarzacze MP3 (17%). „Płasko ekranowe” odbiorniki telewizyjne, z obrotami w wysokości 18,5 miliarda Euro, już opanowały trzecią część rynku. Boom świątecznych zakupów spowoduje, według EITO, dalszy wzrost zainteresowania wymienionymi wyżej produktami. Niemniej jednak popyt sektora CE na sprzęt analogowy w dalszym ciągu spada. Ta tendencja spowodowała mniejszy wzrost całego rynku CE (2,4%) w 2006r. Zauważono też, że takie wydarzenie jak Mistrzostwa Świata w piłce nożnej przyczyniło się do gwałtownego wzrostu zakupów telewizorów.

Ocenia się, że największy rynek sektora CE Zachodniej Europy stanowi Wielka Brytania (roczna wartość 14,8 miliarda Euro) następne są Niemcy (13,1 miliarda) oraz Francja (10 miliardów Euro).

Z badań EITO wynika, że coraz więcej gospodarstw domowych użytkuje sprzęt o najwyższym standardzie i przewiduje się, że ta tendencja sektora nadal się utrzyma. Rok 2007 przyniósł 18% wzrost zapotrzebowania na telewizory cyfrowe co ustaliło łączną wartość wzrostu sektora cyfrowych odbiorników TV i konsol do gier w wysokości 17%. Przewiduje się, że tendencje wzrostowe nadal będą się utrzymywać dla takich produktów jak cyfrowe kamery oraz DVD.
Rozwój rynku telewizorów w Polsce.

W ramach współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Instytut Rynku Elektronicznego opracował dla MG prognozę rozwoju rynku telewizorów w Polsce, która była prezentowana podczas podpisania listu intencyjnego między Rządem RP a firmą Funai Electric Co Ltd, która odbyła się 2 listopada 2006 roku w Warszawie.

Cyfryzacja w radiodyfuzji.

Instytut Rynku Elektronicznego w dniu 16 maja 2006 r. w Warszawie zorganizował spotkanie przedstawicieli polskich rozgłośni radiowych oraz amerykańskiej firmy WorldSpace dedykowane możliwościom współpracy przy tworzeniu cyfrowego radia w Polsce.
Ponad czterogodzinna wymiana informacji, ma w najbliższych dwóch latach skutkować nawiązaniem współpracy między zainteresowanymi stronami, zarówno w zakresie wykorzystania cyfrowej technologii w radiodyfuzji jak i w tworzeniu nowej zawartości audycji pozbawionych reklam.
Współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami.

Na naszej stronie internetowej w zakładce „Giełda współpracy” zamieszczamy oferty firm poszukujących lub oferujących innym przedsiębiorstwom współpracę w zakresie produkcji, poszerzania bazy usług czy też sprzedaży.
Możemy się pochwalić, iż ostatnio polski producent dzięki naszej giełdzie podpisał umowę kooperacyjną z poważną firmą z Wielkiej Brytanii.

Wystarczy wypełnić ankietę i odesłać ją do nas .

"Ukryte" możliwości strony IRE

Szanowni Użytkownicy naszej strony!

Przypominamy, że dla zarejestrowanych użytkowników istnieje możliwość przeglądania "Bazy Firm". Głównym celem tego serwisu jest ułatwienie kontaktów miedzy naszymi użytkownikami. Zdarza się, że Baza jest wykorzystywana do nawiązania współpracy między przedsiębiorcami. Ostatnio odnotowaliśmy kolejny sukces w nawiązaniu współpracy międzynarodowej w wyniku analiz danych na naszym serwisie.
Prosimy więc przedsiębiorców, posiadających wpisy w naszej bazie o weryfikację swoich danych znajdujących się w "Bazie Firm".
Dla firm, które jeszcze nie posiadają swojego wpisu do naszej bazy uruchomiliśmy możliwość wpisywania danych "on-line".

Informujemy, że dostępna jest również strona "Giełda współpracy" na której można zamieszczać swoje możliwości oraz potrzeby w zakresie wykorzystania mocy produkcyjnych. Uważamy, iż dzięki informacjom tam zamieszczanym Wasze potrzeby znajdą źródło zaspokojenia w wyniku nawiązania współpracy z innymi przedsiębiorcami.

Informujemy, iż niedozwolone jest umieszczanie w naszej Bazie Firm adresów stron oraz linków lub aliasów do stron pornograficznych bądź zawierających treści obraźliwe czy przemoc.

Wspieranie działań mających na celu ochronę środowiska.

Jednym z priorytetów działań funduszy pomocowych (zarówno unijnych jak i światowych) jest wspieranie działań przedsiębiorstw mających na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania procesów produkcyjnych czy usługowych na środowisko. Okazuje się, że istnieją bardzo duże zasoby funduszy do tej pory niewykorzystanych w wymienionym wyżej zakresie.
Stąd Instytut Rynku Elektronicznego wspierając działania przedsiębiorstw pomaga w identyfikacji ścieżek finansujących projekty w tym zakresie.
Prosimy kontaktować się z nami e-mailem bądź telefonicznie w celu uzyskania porady w zakresie możliwości oraz wielkości wsparcia.

BADANIA MARKETINGOWE PODSTAWĄ DECYZJI RYNKOWYCH

Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o.
ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa
NIP: 524-040-86-48
tel./fax: +48 22 851 0306, +48 22 851 0307
BNP Paribas Bank: 40 1600 1127 0003 0121 9880 5001


„Strona współfinansowana przez fundusz Phare 2002”