FGTIME PO RAZ JEDENASTY

W dniach 4-5 marca 2019 odbyło się 11 Forum Gospodarcze TIME pt. Sieci 5G dla przemysłu 4.0. Wzięło w nim udział ponad 700 uczestników (w tym tradycyjnie- Instytut Rynku Elektronicznego). Debata dotyczyła warunków oraz koniecznych zmian dla rozwoju sieci 5G i przemysłu 4.0, w tym podkreślono konieczność włączenia w ten proces małych i średnich przedsiębiorstw.

Sztuczna Inteligencja!

W dniach 6-7 marca 2017r. odbyło się 9 Forum gospodarcze TIME pt. „Sztuczna inteligencja”, które jest wspólnym przesłaniem dwóch głównych izb gospodarczych przemysłu cyfrowego w Polsce: Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) oraz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Celem było sprofilowanie specjalizacji polskiego przemysłu cyfrowego w sposób odpowiadający jego możliwościom i aspiracjom.

Misją wszystkich dotychczasowych edycji Forum Gospodarczego TIME (FG TIME) była prezentacja dorobku oraz prognozowanie kierunku rozwoju przemysłu ICT (elektroniki, komunikacji i technik informacyjnych). Więcej informacji o Forum na stronie: fgtime.org.pl

NIDAYS 2016 – flagowa konferencja National Instruments

Instytut uczestniczył w charakterze wystawcy w międzynarodowej konferencji National Instruments, dedykowanej dla inżynierów, naukowców oraz nauczycieli akademickich.

Na konferencji inżynierowie z firmy National Instruments prezentowali najnowsze technologie i trendy w dziedzinie pomiarów, zautomatyzowanych testów, wbudowanych systemów kontrolno-pomiarowych oraz aplikacji w.cz. Podczas NIDays, w ramach kilku ścieżek tematycznych, eksperci reprezentujący różne gałęzie przemysłu oraz pracownicy akademiccy przedstawiali swoje najciekawsze rozwiązania opracowane przy użyciu narzędzi do graficznego projektowania systemów. Zorganizowano łącznie 30 sesji technicznych.

Więcej informacji: poland.ni.com/nidays

BONY DLA PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Zachęcamy przedsiębiorstwa z woj.mazowieckiego do składania wniosków o uzyskanie dofinansowania na doradztwo oraz prace badawczo-rozwojowe.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) prowadzi m.in. nabory na konkursy:

1.Bon na doradztwo
Do 2 listopada mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą wnioskować o bony na doradztwo o wartości od 10 tys. zł do nawet 70 tys. zł. Jest to doradztwo w zakresie m.in. opracowania strategii rozwoju firmy, monitorowania biznesu i prognozowania, które pozwolą na określenie kierunków dalszego rozwoju działalności. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z doradztwa w zakresie transferu technologii, a także specjalistycznych usług związanych z wprowadzeniem nowego produktu, usługi lub rozwiązania procesowego (np. usług laboratoryjnych, pomiarowych, diagnostycznych, certyfikacyjnych, testowania produktu lub technologii). Bony można również przeznaczyć na usługi usprawniające zarządzanie firmą, analizy marketingowe i finansowo-ekonomiczne.
Przedsiębiorca może otrzymać do 60% zwrotu kosztów kwalifikowalnych projektu.

2.Bon na innowacje
Od 31 października do wyczerpania alokacji w ramach konkursu o dofinansowanie projektów B+R mogą ubiegać się mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa posiadające status spin-off.
Wsparcie obejmie przedsięwzięcia polegające na zakupie wyników prac badawczych określonych przez przedsiębiorcę, związanych z opracowaniem lub rozwojem nowego lub ulepszonego produktu, usługi lub zmian procesowych, w tym także usług z zakresu wzornictwa.
Maksymalny poziom dofinansowania – 80 % kosztów kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 200 tys. zł.

Instytut wspiera przedsiębiorstwa przy sporządzeniu dokumentacji wnioskowej oraz późniejszej realizacji i rozliczaniu projektów.

Więcej informacji: mazowia.eu

PROGRAM SEKTOROWY DLA ELEKTRONIKI

Miło nam poinformować w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, że dzisiaj (29.09.2016 roku) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło oficjalnie nabór wniosków do Konkursu nr 7 w ramach Programu sektorowego „IUSER”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2016 r.

Głównym celem Programu Sektorowego IUSER jest zwiększenie konkurencyjności międzynarodowej sektora producentów inteligentnych urządzeń i systemów do generacji energii oraz zarządzania systemami i elementami energetyki rozsianej (IUSER) w perspektywie roku 2023. Program sektorowy IUSER został zainicjowany przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEIT).

Cele szczegółowe programu IUSER to:
• Wzrost zaangażowania przedsiębiorstw w prace badawczo-rozwojowe prowadzone w sektorze producentów inteligentnych urządzeń i systemów do generacji energii oraz zarządzania systemami i elementami energetyki rozsianej;
• Zwiększenie liczby innowacyjnych produktów i procesów oraz ich wdrożeń w sektorze;
• Wsparcie procesów rozwoju i implementacji technologii dedykowanych branży energetyki rozsianej oraz inteligentnych sieci elektroenergetycznych klasy smart grid;
• Poprawa efektywności energetycznej gospodarki w oparciu o produkty i procesy opracowywane w ramach programu.

Obszary badawcze, na których skupiać się będą działania Programu Sektorowego IUSER to:
• Magazynowanie energii w systemach użytkowników końcowych;
• Sterowanie generacją i energią w układach rozsianych użytkowników końcowych;
• Technologie w obszarze systemów i urządzeń zwiększania efektywności energetycznej;
• Rozwój technologii dla konstrukcji urządzeń Internetu Rzeczy (IoT) dla realizacji usług M2M;
• Rozwój systemów, urządzeń i oprogramowania dla bezpieczeństwa sieci infrastruktury krytycznej.

Szczegółową Agendę Badawczą znajdą Państwo tutaj.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach I konkursu IUSER to 125 mln zł. Beneficjentami Programu mogą być przedsiębiorcy lub konsorcja składające się z przedsiębiorców.

BIULETYN ELEKTRONICZNY

IRE na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji wydaje półrocznie aktualizowaną informację o rynku elektronicznym w Polsce.

W lipcu 2016 został wydany nr 2/2016 ww. biuletynu. Według zawartych tam informacji w sektorze prowadzi działalność 6.964 przedsiębiorstw produkcyjnych, których przeważającą większość (ponad 91%) stanowią mikro-przedsiębiorstwa do 9 pracowników. Przeciętne zatrudnienie w roku 2015 zachowało rosnący od 2013 roku trend i wyniosło 52 tys. osób. Produkcja sprzedana wyniosła 34,6 mld zł, zachowując podobnie jak w przypadku zatrudnienia – trend rosnący.

VIII Forum Gospodarcze TIME (2016)

Jak pokonać barierę innowacyjności?

Forum Gospodarcze TIME stanowi neutralną platformę do wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat rozwoju rynku nowych technologii w Polsce i na świecie. Co roku gromadzi 800 uczestników reprezentujących ponad 500 firm oraz przedstawicieli władzy ustawodawczej, wykonawczej, samorządowej, a także liczne środowiska naukowe.

 

Organizator Forum – Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji reprezentuje przemysł ICT – innowacyjną część polskiej gospodarki prywatnej, która ponosi główne koszty dotowania kapitalizmu państwowego. Z inicjatywy członków Izby powstał Program Rozwoju Cyfrowego Infrastruktury i Przemysłu, którego celem jest monitorowanie działań organów Państwa i domaganie się faktycznej realizacji polityki przestawiania gospodarki na innowacyjne tory rozwoju. VIII Forum Gospodarcze TIME w całości poświęcone jest praktycznym aspektom innowacyjnego kierunku rozwoju, jakim jest cyfryzacja wszystkich sektorów gospodarki. Główne zagadnienia Forum 2016:

  1. Innowacyjna transformacja systemu zasilania gospodarki – spójny program cyfrowego kierunku energetyki systemowej, obywatelskiej i budownictwa.
  2. Jednolity rynek cyfrowy – szansa i wyzywania ekonomiczno-społeczne.
  3. Cyfrowo zintegrowany kierunek rozwoju infrastruktury technicznej.
  4. Spójność polityki gospodarczej w zakresie B+R+I ze strategią innowacyjnego rozwoju.

Więcej informacji o Forum na stronie: fgtime.org.pl

Przewiń na górę